ELBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
GAP Entegre Kırsal Kalkınma Planı Kapsamında
Elbeyli İlçe Merkezinde Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşası Yapım İşi
Elbeyli İlçe Merkezinde Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşası Yapım İşi” olup,
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre
Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir
 1. İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler; 
 2. İş Sahibi İdarenin Adı: Elbeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  Adresi: Elbeyli Kaymakamlığı, Elbeyli/KİLİS
  Telefon ve Faks Numarası: 0348 782 2320- 782 2474
 3. İhale Konusu İşin Adı: İlçemiz Merkezinde Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşası Yapım İşi.
 4. İhale Konusu İşin Miktarı (fiziki) ve Türü: Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapım İşi.
 5. İhale Konusu İşin Yapılacağı Yer: Elbeyli İçe Merkezinde
 6. İhale Konusu İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün İçinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 7. İşin Süresi: 120 takvim günüdür.
 8. İhalenin Yapılacağı Yer: Elbeyli Kaymakamlığı
 9. İhalenin Tarihi ve Saati: 21.03.2019 Saat: 10:00
 10. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

b)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c)-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d)-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasınc

ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

f)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

g)-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

h)-28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini

 1. İnci maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d), (€).(0), (9) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

ı)-Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

i)-Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,

j)-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k)-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,

l)-Teknik personel taahhütnamesi,

m)-Yapı araçları taahhütnamesi,

n)- İş Deneyim Belgeleri:

1. İsteklinin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler,

2. İnşaat veya Mimar Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli),

3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a) Bu ihalede benzer iş olarak İnşaat İşleri

    b) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

 1. İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Elbeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliğimizden 300,00 TL. Bedelle temin edilebilir.
 2. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Elbeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 3. İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı: Ihale Elbeyli Kaymakamlığı toplantı salonunda 21/03/2019 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.
 4. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği:
 1. Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 21.03.2019
 2. Son teklif verme saati (ihale saati): 10.00'da
 3. Tekliflerin sunulacağı yer: Elbeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 1. Diğer Hususlar:
 1. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilecektir.
 2. İdareye verilen tektifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 3. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
 4. Saat ayarlarında, Türkiye-Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
 5. İstekliler, teklif ettikleri bedelin 963'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat verecekler ya da Elbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait ELBEYLİ ZIRAAT BANKASI MERKEZ ŞUBE'sinde ki IBAN NO: TR 03 0001 0026 2138 9726 43 5024 nolu Vadesiz Cari hesabımıza aktarılarak DEKONTU ihale dosyasına koyabilirler.

 1. Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak Kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 2. Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

 3. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek 2 maddesi uyarınca yasak fül ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 28886, ısayıl Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.

İLANEN DUYURULUR Elbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
Kadir DUMAN
Kaymakam
 Birlik Başkanı